Bước 2/3 – Mô hình kinh doanh, doanh thu và lợi nhuận

Video 2 (~40 phút)

Chúc mừng bạn đã hoàn thành bước 2. Hãy liên hệ với tôi để đi đến bước cuối cùng.

https://www.facebook.com/leotran80

Thân mến!

Liên hệ với tôi:

%d bloggers like this: