SỨC MẠNH CỦA SỰ TẬP TRUNG

Tập trung là bí mật vĩnh cữu của mọi thành công – Bruce Lee

Tập trung không chỉ là nói CÓ với một vài thứ cần thiết, mà còn là nói KHÔNG với hàng trăm thứ khác, mặc dù chúng có ích.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: