Dám sống một cuộc sống giá trị

Bạn nghĩ mình còn thiếu gì để bắt đầu HÀNH ĐỘNG?
Tài năng, Kiến thức, Kinh nghiệm, Tài chính, Sức khỏe, Cơ hội……? Không, không phải những điều đó! Điều mà bạn thật sự thiếu là Thiếu mục đích sống, Thiếu niềm tin và thiếu kỷ luật!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: